De op www.dewroeter.be weergegeven informatie en objectgegevens zijn slechts indicatief en informatief bedoeld.
Het is niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de internetsite van 'de Wroeter'.

Het is bezoekers van deze site ook niet toegestaan de weergegeven informatie aan te wenden voor eigen gebruik dan wel als informatiebron voor derden.
De Wroeter vzw zal elke vorm van schade als gevolg van het gebruik van informatie, waarvoor geen schriftelijke goedkeuring door De Wroeter vzw is verleend, verhalen op degene die zich schuldig heeft gemaakt aan het verspreiden van de informatie.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die de wroeter vzw aan haar internetsite besteedt, geeft zij geen garanties op volledigheid, juistheid of voort-durende actualiteit van de gegevens.